شماره پنجم | شهریور ماه ۹۶

  • آشنایی با آسیبپذیریها و اکسپلویتهای شرایط رقابتی
  • بررسی الگوریتمهای MAC ،پروتکل TLS و اکسپلویتنویسی 7054-2016-CVE
  • تحلیل و مهندسیمعکوس یک مورد کاله برداری اندرویدی
  • سری مقاالت امنیت هوش مصنوعی– قسمت اول
برای دریافت نسخه های قبلی اینجا مراجعه کنید.
دریافت مجله

اشتراک گذاری در :