تنها گروه مستقل پژوهشی ایرانی و کنفرانس تخصصی سازوکارهای مدرن نفوذ و امنیت سایبری